Täze bagyşlanan semalt dolandyryş paneli (DSD) bilen tanyşdyrmakEndokary derejeli SEO guralyny döretmek uly bir iş däl. Yzky analitikadan başlap, web sahypasyna we ulanyjy tejribesine çenli göz öňünde tutmaly ajaýyp faktorlar bar. Gözleg motory optimizasiýasy bolan yzygiderli ösýän tertip-düzgüne goşuň we eliňizde kynçylyk bar.

Kynçylyga garamazdan, üstünligiň käbir görnükli mysallary bar. “Kissmetrics” we “Crazy Egg” -iň esaslandyryjysy Neil Patel atly programma hödürleýär Ubersuggest ajaýyp arassa we tekiz UX bilen ýokary derejeli arka tarapy bilen goldanýar. Ahrefler Bazarda öňdebaryjy çözgüdiň töwereginde uly we goldaw beriji jemgyýet döredip, dogry ýerine ýetirilen şeýle guralyň başga bir mysalydyr.

Bu bir sorag döredýär: Ubersuggest ýaly bolmak, Ahreflere meňzeş bolmak, şeýle ýokary gural döretmek üçin haýsy maýa goýumlary gerek? 100,000 $? 1 million dollar? Has köp?

Müşderilere iň täze we iň uly arka we öňdäki tehnologiýa tarapyndan goldanýan, SEO markasyny hödürläp, SEO işiňizi başlap bilseňiz näme bolar? $ 10 ?

Dedicated Semalt Dolandyryş paneline ýa-da dostlaryna DSD-e hoş geldiňiz.

Bagyşlanan semalt dolandyryş paneli (DSD) näme?

Bagyşlanan semalt dolandyryş paneli Islendik bir işe, “Semalt” -yň bazarynda öňdebaryjy SEO tehnologiýasyny müşderilerine hödürlemäge mümkinçilik bermek üçin döredildi, ýöne özleri ýaly marka edildi. Müşderileriňize täsirli SEO analitik guralyny hödürlemäge mümkinçilik bermek bilen onlaýn işewürlik girdejiňizi artdyrýar we gaty az çykdajy edýändigi sebäpli mugt edip bilersiňiz!

Şeýle tehnologiýany mugt hödürlemek, täze işiňize derrew kanunylyk berýär - müşderiler mugt hödürleýän funksiýaňyzdan gaçarlar.

DSD:
Iň gowusy? Bu ajaýyp peýdalaryň hemmesinden lezzet almak üçin zerur maýa goýumlaryny häzirki wagtda jübiňizde tapyp bilersiňiz.

DSD-e has içgin göz aýlalyň, onuň nähili işleýändigini, size we müşderileriňize näme hödürlejekdigini we bazardaky beýleki gurallardan näme üçin tapawutlanýandygyny bilmek üçin.

DSD nämä meňzeýär?

Bagyşlanan semalt dolandyryş paneli meňzeýär Ubersuggest, Ahrefler, we bellemek isleýän beýleki ýokary derejeli SEO guralyňyz. Ony öndürmekde on ýyl bolan we ýüzlerçe müň bagtly müşderiniň döremegine sebäp bolan 1,5 million töweregi web sahypasyny seljermek üçin ulanylýan “Semalt” -yň SEO tehnologiýalary goldaýar.

Bazardaky beýleki gurallar bilen tapawut, öz markaňyzy DSD-e goýup bilersiňiz - logotipiňiz, marka reňkleriňiz we beýleki emläkleriňiz bilen köpelip, ony bütinleý siziňki edip bilersiňiz.

Onuň işleýşi barada birneme has giňişleýin maglumat almak üçin dolandyryş paneli bölümine göz aýlalyň.

Analitik gurallary

“Semalt” -yň bazarda öňdebaryjy SEO tehnologiýalary bilen goldanýan müşderileriňiz ajaýyp analitika funksiýasyna girip bilerler. DSD tarapyndan hödürlenýän gurallar:

Gözleg motorynyň netijeleri sahypasy (SERP) maglumatlary

Müşderileriňiz häzirki SERP reýtingine, iň gowy ýerine ýetirýän sahypalaryna we açar sözlerine diagnoz goýup bilerler. Şeýle hem, ünsi jemlemeli açar sözleri we bäsdeşleri bilen nädip deňeşdirip boljakdygyny kesgitläp bilerler.

Web sahypa analizatory

Gözleg motory müşderiniň web sahypalary nähili dostlukly? Bu seljeriş guraly, sahypany Google-a birneme özüne çekiji edip biljek gowulandyrmalary maslahat bermäge mümkinçilik berer.

Sahypanyň tizligini analizleýji

Tizligiň SEO-da esasy faktordygyny hemmämiz bilýäris. Bu gural, size we müşderä SEO öndürijiligini gowulandyrmak üçin zerur maglumatlary berýän sahypanyň tizligini giňişleýin bölýär.

Mazmunyň özboluşlylygyny barlamak

Göçürmek - bilgeşleýin bolmasa-da, SEO tagallalaryňyza päsgel berip biler. Mazmunyň özboluşlylygy barlamak guraly, müşderiňize täzeden ýazmaga ýa-da gaýtadan işlemäge kömek edip biljek web sahypasynyň ugurlaryny görkezip, şuňa meňzeş materiallar üçin internedi gözleýär.

Hasabat merkezi

Aboveokardaky gurallar ajaýyp mukdarda SEO maglumatlary döredýär we müşderiniň bolup biläýjek islendik SEO soragyna jogaplar içerde gizlenendir. Thisöne bu maglumatlary nädip hereketli düşünjelere öwrüp bilersiňiz?

DSD hasabat merkeziniň üsti bilen

Hasabat merkezi, çig maglumatlaryň aňsat düşünilýän bilimlere terjime edilip, ýakymly görnüşde hödürlenýän ýeridir. Hasabatlary DSD-de görüp ýa-da PDF ýa-da CSV görnüşinde eksport edip bolýar.

Müşderiniň SEO ýagdaýyna has gowy düşünmegi bilen, ähli hasabatlar siziň logotipiňiz bilen bellik edilýär. Hasabatyň düşünjelerini ýerine ýetirmäge taýyn bolansoň, olaryň çagyrýanlary bolarsyňyz!

Ak bellik

DSD hasabatdan has uzakda ak bellik hödürleýär - ähli DSD ekosistemasy siziň işiňiz üçin marka.

Logotipiňizi web sahypasynyň ýokarsyna ýerleşdirmek ýönekeý bir mesele däl (munuň bir bölegi bolsa-da!) Logotipiňiz we markaňyz bilen birlikde DSD şeýle bolar:
Gutarandan soň, DSD-iň öz döredijiligiňizden başga zatdygyny aýdyp bolmaz.

Ulanyjy tejribesi

Işiňiz üçin tölegler köp, ýöne ahyrky ulanyjynyň tejribesini ýatdan çykarmadyk. Üznüksiz nawigasiýa we işlemegiň üstünde, DSD aşakdaky üýtgeşik UX aýratynlyklaryny hödürleýär:

Senagatda öňdebaryjy lokalizasiýa

Iňlis, müşderiňiziň isleýän dili dälmi? Beýleki 10 sany interfeýs dilini saýlamaly däl: Rus, Nemes, Ispan, Portugaliýa, Fransuz, Italýan, Gollandiýa, Mandarin, Türk we Wýetnam!

Derrew habarlaşma

DSD, müşderiňiziň size sorag bermegini we SEO hyzmatlaryňyz hakda gürleşmegini aňsatlaşdyrýar. DSD gyssagly habarlaşma funksiýasyny, müşderiňize size göni çyzyk berýär. Ahyrky ulanyjy üçin ajaýyp funksiýa we satuwy üpjün edýän hiç haçan ýönekeý bolmady!

E-poçta habarnamalary

DSD ulanyja analitikany yzarlamak üçin has elýeterli çemeleşmek mümkinçiligini berýär. Gural yzygiderli hasabat bermek arkaly we haçan-da bir möhüm zat bolup geçse, e-poçta habarnamalaryny iberip biler. Olar hiç haçan ýitirenoklar we SEO-a has köp üns berýän müşderiden lezzet alarsyňyz.

DSD kim üçin gowy?

Bu ajaýyp guraldan kim has köp peýdalanar? DSD-den peýdalanmak üçin durýan birnäçe partiýa göz aýlalyň.

SEO gullugy

DSD başda SEO agentliklerini göz öňünde tutup döredildi. Her bir müşderi erkin bir zady gowy görýär, şonuň üçin täze müşderileri özüne çekmek we firmaňyz bilen umumy tejribesini ýokarlandyrmak üçin ulanyp boljak aýratyn, markaly analitika guralynyň bardygyny göz öňüne getiriň. DSD märekeden tapawutlanmaga we müşderileriňize ajaýyp baha bermäge kömek eder.

Erkin SEO dolandyryjysy

SEO agentliklerinden tapawutlylykda, erkin işleýän SEO dolandyryjylary, adatça, içerde işlemeli has çäklendiriji býudjetlere eýe. Diýmek, hiç kim siziň ýokary derejeli SEO analitik guralyny hödürlemegine garaşmaýar, mugt aýtmaň. DSD, erkin bir SEO dolandyryjysyna esassyz bahaly üçünji tarap seljeriş hyzmatlaryny yzda galdyrmaga we tölegsiz bazarda öňdebaryjy çözgüt hödürlemäge mümkinçilik berýär. Köpçüligiň arasyndan tapawutlanmak we teklibiňizi ýokarlandyrmak hiç haçan arzan ýa-da aňsat däldi.

Semalt satyjysy

Gatnaşýarsyňyzmy? Semalt satyjy programmasy ? Notok bolsa, hakyky pul gazanmak üçin ajaýyp pursat we bu siziň we biziň üçin ýeňiş! Şahsylaşdyrylan, ak bellikli dolandyryş paneli, “Semalt Reseller” toplumyna ajaýyp goşant bolar we müşderi gatnaşyklaryňyzy indiki derejä çykarmaga kömek eder. Semalt satyjysy hökmünde ikiňizem DSD-den lezzet alarsyňyz we munuň üçin hoşhabarçy bolarsyňyz!

Nämä garaşýarsyň?

Ahrefler ýaly boluň. Ubersuggest ýaly boluň. Has meňzeş boluň Semalt göz öňüne getirişiňizden has köp. DSD islendik we her kime ýokary derejeli SEO analitik guraly we ýokary derejeli web sahypasyny döretmäge mümkinçilik berýär we her bir domen üçin bary-ýogy 10 dollar bahasy bilen.

Eger eýýäm SEO işiňiz bar bolsa, DSD diňe üstünligini güýçlendirmek üçin zat. Entek başlamadyk bolsaňyz, SEO işiňizi başlamagyň wagty indi. Markaňyza örtülen we şu agşamky naharyňyz bilen deň mukdarda maýa goýumyny talap edýän iň täze tehnologiýa.

Ofüzlerçe ýaly Bagyşlanan Semalt dolandyryş paneli şu wagta çenli bu maksatnama goşulan gatnaşyjylar, DSD siziň sarp eden iň gowy 10 dollaryňyzy subut edip biler.

mass gmail