Semalt: Ulanyjylaryň mazmunyňyza beren jogabyny yzarlamagyň peýdalary

Sosial mediýa pikirleri onlaýn ýaýratmak üçin möhüm gurala öwrüldi. Her bir adam tarapyndan her gün takmynan 50,000 pikir, SEO-nyň minimal ulanylyşy bilen hem onlaýn maglumat gurmak üçin möhüm baýlykdyr, ýöne mazmuny manyly bolsa. Gowy pikirler onlaýn traffigi ösdürýär. Web girýänler maglumatlary saýlaýarlar we dürli onlaýn platformalarda paýlaşýarlar.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Jeýson Adler, hakyky tomaşaçylary özüne çekýän özüne çekiji mazmun döretmek prosesiniň tomaşaçylardan teswir goşantlaryna ýokary baha bermegini talap edýändigini aýtdy. Web mazmunyny paýlaşmak üçin tomaşaçylaryň ulanýan käbir usullaryna aşakdaky reaksiýalar girýär:

Spam: Düşünjeli däl we diňleýjileriň islegine goşant goşmaýan mazmun, biderek we şonuň üçin spam diýilýän ähtimallyk bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Mazmunyň spamy ony geljekde web ulanyjy bilen gatnaşygyndan aýyrýar.

Geçmek: Web sahypasyndaky degişli we ähmiýetsiz materiallary garyşdyrýan mazmun ýazyjysy okyja kyn pursat berýär. Ulanyjy özüne peýdaly zady tapmak üçin ähmiýetsiz mazmuny taşlaýar. Mazmuny yzygiderli pes bolsa, ýazyjy ahyrsoňy ýazylýar.

Skanerlemek: Okyjy web mazmunynyň ýerliklidigine şübhelenende, mazmunyň galan bölegine geçip barýarka degişli zatlary saýlamaga howlukýar.

Durmak: Makala okyjylara degýän bolsa, okalan zat hakda pikirlenmegi bes edip, şahsy ýa-da hünär meselelerine ünsi jemläp bilerler.

Tygşytlamak: salgylanmak ýa-da geljekde görmek üçin gowy mazmun, çalt gözlemek üçin tygşytlamaga mynasypdyr.

Çalyşmak: Täsirli mazmun okyjynyň gymmatlyklaryna we häsiýetine täsir edýär. Olaryň adaty durmuşa bolan garaýyşlary we çemeleşmeleri üýtgeýär.

Ibermek: Okyjylar diňe bir özleri üçin däl, eýsem beýleki adamlar üçinem peýdalydygyny duýsa, mazmuny paýlaşyp bilerler.

Aýramagy: aňsatlaşdyrýan mazmun bloglar we sosial media arkaly ýaýraýar. Mazmun şahsy media platformalary arkaly köp adama ýetýär.

Abuna ýazylmak: Okyjylar mazmundan kanagatlananda, ynam bildirmegiň iň soňky görnüşi geljekde has köp mazmun üçin sahypa ýazylmakdyr.

Gowy jogap almaly bolsa mazmuny onlaýn goýmazdan ozal birnäçe pikir bar.

1. Tomaşaçylary tanaň

Mazmunyň oňyn okyjylarynyň bolmagyny üpjün etmek üçin diňleýjileri bilmek möhümdir. Writingazgy ýazyja däl-de, diňleýjilere gönükdirilmelidir. Häzirki wagtda tomaşaçylaryň kimdigini, gyzyklanmalaryny we aladalaryny biliň.

2. Maksatlara düşüniň

Mazmunyň maksady barada pikir ediň we SEO ulanyljak bolsa, makala okyjylara baha beriň.

3. Döredijiligi ulanyň

Material we diňleýjiler barada esasy maglumatlary alandan soň, döredijilige ünsi jemlenen maksatlara ýetmek üçin özüne çekiji mazmun döredýär. Döredijilik, tomaşaçylaryň isleglerine laýyk gelýän mazmunda we pikirlerde özboluşlylygy göz öňünde tutýar. Makala ýerlikli we degişli uzynlykda bolmaly we SEO mehanizmini ulanyp ýüklenmeli.

4. Seslenmä baha beriň

Mazmuny onlaýn ýerleşdireniňizden soň, baha bermek üçin diňleýjileriň jogaplaryny yzarlaň. Gowulaşdyrmak üçin tankytçylary gujaklap, geljekki ýazuwda gymmatly pikirleri goşuň. Tomaşaçylar öz reaksiýalaryny ýokarda görkezilen usullar bilen beýan edýärler.

Döredijilikli boluň, diňleýjileri yzarlaň we internetdäki barlygy artdyrmak üçin SEO mehanizmlerini ulanyň.